چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشیارگروه مالی،حسابرس داخلی خبره

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه جامع امام حسین(ع)، عضو انجمن‌های حسابداری و حسابرسی داخلی‌ایران و حسابرس داخلی خبره

چکیده

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانک‌های‌ایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برای‌این فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره‌ای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفه‌های دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس داده‌های97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمون‌های آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالش‌ها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها