ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎ها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدل‎های مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات می‎تواند عامل مؤثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیش‎بینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال‌های 1388 تا 1397 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیش‎بینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار می‎باشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎ها و انتخاب رویکرد مناسب تأثیرگذار هستند.
 

کلیدواژه‌ها