اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

برند تجاری از مسائل اصلی مطروحه در راهبرد یک  بنگاه اقتصادی است. شرکت‌ها برای برند تجاری خود در زمینه‌های تبلیغات، فروش و بسته بندی سرمایه گذاری‌های وسیع و بلند مدتی انجام می‌دهند. برند تجاری قوی، وفاداری مشتریان و بازارهای قوی و قدرتمندرا برای ایشان به همراه می‌آورد.هدف اصلی از این تحقیق، تعیین تاثیر سرمایه گذاری روی نام تجاری در تامین سلامت مالی شزکت‌هااست. در این  راستا در مقاله حاضر بیان می‌شود سرمایه گذاری روی نام تجاری چگونه بر نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر می‌گذارد.پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی – علی می‌باشد.فرضیه‌های تحقیق از طریق رگرسیون چند متغییره و از طریق نتایج حاصل از الگوی اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفته اند.نمونهع آماری مورد بررسی این پژوهش 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال‌های 1386الی 1395می‌باشد.یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه گذاری روی نام تجاری  در شرکت‌ها، با نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها