بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

10.22034/iaar.2020.128198

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی است. هنگامی‌که تأخیر در گزارش‌گری حادث می‌شود سرمایه‌گذاران به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند. از طرفی، تخصص رئیس کمیته حسابرسی از طریق بهبود کیفیت گزارشگری مالی می‌تواند بر ارتباط ارزشی اثرگذار باشد و همچنین منجر به کاهش تأخیر در گزارشگری مالی شود. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. بر اساس روش داده‌های ترکیبی و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته‌های پژوهش نشان داد که تأخیر در گزارشگری منجر به کاهش ارتباط ارزشی می‌شود. تخصص رئیس کمیته حسابرسی به صورت مثبت بر ارتباط ارزشی اثرگذار است؛ اما تخصص رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه میان تأخیر در گزارشگری مالی و ارتباط ارزشی اثرگذار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها