نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22034/iaar.2020.128195

چکیده

یکی از عواملی که منجر به ریزش قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد ضعیف شرکت است. هر اندازه کنترل بر اقدامات مدیران بیشتر باشد احتمال ریزش قیمت سهام نیز کاهش می یابد. در بدهی­های کوتاه مدت اعمال کنترل بر مدیریت به واسطه عدم تمدید قراراداد بدهی افزایش می یابد. در واقع اعتباردهندگان به ‌منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش‌تری پیرامون وضعیت شرکت هستند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می‌گردد و از ریزش شدید قیمت سهام جلوگیری­می‌گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نظام راهبری شرکتی است. قلمرو زمانی این پژوهش سال‌های 1389 تا 1393 می‌باشد، به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده‌است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. براین اساس با کوتاه‌تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک ریزش قیمت سهام کاهش می­یابد هر چند که نظام راهبری شرکتی قوی می‌تواند باعث تضعیف این اثرگذاری گردد.

کلیدواژه‌ها