تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه حسابداری واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2020.107130

چکیده

هدف این پژوهش بررسی فعالیت های مربوط به مدیریت سود با تجزیه و تحلیل  کیفیت حسابرسی در زمان عرضه اولیه سهام می باشد.  به این منظور ارتباط مدیریت سود در عرضه اولیه سهام  شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی درجه اول در رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شده اند  و سایر شرکت ها مورد مقایسه قرار می گیرند. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس و فرابورس است که از سال 1384 تا سال 1396 در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشند.
شواهد بدست آمده گویای آن است که سهام شرکت هایی که برای اولین بارعرضه می شوند و توسط موسسات حسابرسی درجه اول حسابرسی می شوند سطح پایین تری از مدیریت سود اقلام تعهدی و مدیریت سود اقلام واقعی دارند.

کلیدواژه‌ها