توان توضیح‌دهندگی بازده‌های سهام بوسیله نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضوهیئت علمی گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2020.107129

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، آزمون ارتباط بین بازده سهام و ریسک غیرسیستماتیک در قالب سه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی کرهارت و سپس مورد مقایسه قرار دادن توان توضیح‌دهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در هریک از این سه الگو می‌باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه که بر اساس روش غربالگری بدست آمده مشتمل بر 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا پایان 1396 می‌باشد. پژوهش پیش‌رو از منظر هدف کاربردی بوده و در حوزه تئوری اثباتی قرار می‌گیرد. از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، روش پژوهش مورد مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و نوع گردآوری اطلاعات و داده‌ها برای پژوهش مورد نظر کتابخانه‌ای می‌باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده داده‌های پانل می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که بین بازده سهام و نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک) در هر سه مدل پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد و توان توضیح‌دهندگی بازده سهام بوسیله ریسک غیرسیستماتیک در الگوی چهار عاملی کرهارت نسبت به سایر مدل‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها