شاخص‌های حسابداری مدیریت آب: رهیافت فراترکیب و فن ارزیابی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/iaar.2021.131565

چکیده

هدف: سیستم‌های حسابداری آب متفاوتی در سطح جهان وجود دارد، اما هیچکدام به صورت جامع همه شاخص‌های مورد نیاز را در بر نمی‌گیرند. هدف این پژوهش ارایه شاخص‌های مؤثر بر الگوی حسابداری ‌آب و ارایه الگوی جامع حسابداری مدیریت آب در ایران است.
روش:این پژوهش با استفاده از 6 بعد نوین فن ارزیابی‌متوازن و از طریق روش کیفی فرا‌ترکیب انجام شد. بدین منظور پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 1980-2020، 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 32 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده‌بودند، وارد مرحله تحلیل شدند. پژوهش‌های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم‌افزار مکس‌کیودا شد.
یافته‌ها:پس از فرآیند کدگذاری، 52 کد متمایز شناسایی شد. از میان کدهای شناسایی‌شده، شاخص کارایی زیست‌محیطی (8)، بهای تمام شده آب (8)، میزان بهره برداری از آب (8) و شاخص آب مصرف‌شده (7) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 20 تم (زیر معیار) و در نهایت زیرمعیارها در 6 معیار (ابعاد) فن ارزیابی متوازن تقسیم‌بندی شدند. براساس این عوامل الگوی جامع حسابداری آب با روش فراترکیب ارایه گردید و با نظر خبرگان نهایی گردید.
نتیجه‌گیری:این پژوهش با شناسایی شاخص‌های حسابداری‌ آب و ارایه الگویی جامع می‌تواند مورد استفاده حسابداران و برنامه‌ریزان حوزه آب، حسابداران و مدیران شرکت‌های آب منطقه ای و آب و فاضلاب و صنعت‌های متفاوت استفاده‌کننده آب در ایران قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها