پیامد اقتصادی تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2021.131566

چکیده

هدف اصلی پژوهش مطالعه‌ی پیامد اقتصادی تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 150 شرکت در دوره‌ی زمانی 1397-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش برای متغیر پیامد اقتصادی از هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و برای متغیر تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی از دو معیار متغیر مصنوعی صفر و یک و شدت تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است. یافته‌های حاصل از پژوهش بیان‌گر این است که با تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام افزایش و ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می‌یابد. به عبارت بهتر تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی نتایج و پیامدهای منفی در پی دارد.

کلیدواژه‌ها