ویژگی‌های مدیرعامل شرکت و رشد ارزش شرکت: تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی حسابداری دانشگاه بجنورد

10.22034/iaar.2021.131578

چکیده

در این تحقیق رابطه بین ویژگی‌های مدیرعامل و رشدارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 117 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت‌های مالی استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی‌ و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم‌افزار Eviews  تجزیه‌وتحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره‌گیری از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در شرکت‌های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین مالکیت مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرکت‌های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین دانش مالی مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکت‌های با فرصت رشد بالا رابطه مثبتی وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی وجود رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت با توجه فرصت‌های رشد شرکت‌ها در سطح اطمینان 95% یافت نشد.

کلیدواژه‌ها