بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بر حقوق صاحبان سهام ، تولیدات شرکت و صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/iaar.2021.131579

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می­باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش­های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت­های مالی، داده­های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده­اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش­های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش­های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش­های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می­باشد.

کلیدواژه‌ها