بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

10.22034/iaar.2021.134596

چکیده

توانمند سازی، فرایند تقسیم مقدار ثابتی از قدرت نیست؛ بلکه فرایندی است که قدرت نسبی هر فرد به واسطه آن افزایش می‌یابد و قدرت جدیدی برای سازمان ایجاد می‌شود. توانمند سازی، نفوذ مبتنی بر صلاحیت است که باید ایجاد شود. تحریف صورت­های مالی، شامل دستکاری عناصر تشکیل دهنده آن­ها از طریق ارائه بیش از واقع دارایی، فروش و سود یا ارائه کمتر از واقع بدهی، هزینه و زیان است. در مواقعی که صورت­های مالی حاوی تحریفی با اهمیت است به گونه­ای که عناصر تشکیل دهنده آن صورت مالی بیانگر واقعیت نباشد، گفته می­شود که تقلب صورت گرفته است. به رغم تحقیقات متعدد خارجی در خصوص کشف تقلب در گزارش­های مالی، در داخل کشور به این موضوع توجه زیادی نشده است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارش­گری مالی متقلبانه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه‌بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. همچنین ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﻮق از ﺗﺨﻤﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش داده­ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بازه زمانی تحقیق به مدت 5 سال است که از سال 1392 تا 1396 می­باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وجود مدیران توانا در شرکت­ها باعث کاهش صورت­های مالی متقلبانه می­گردد. همچنین مشخص گردید که ارتباطات سیاسی باعث کاهش توانایی مدیریت در احتمال وقوع گزارشات مالی متقلبانه می­گردد.

کلیدواژه‌ها