دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 5-192 
تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 43-62

سید احمد خلیفه سلطانی؛ نیلوفر شاداب شمس آباد؛ مریم رهنما


ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت

صفحه 99-112

گلاره مرتضایی؛ حسین وظیفه دوست؛ پرویز سعیدی؛ عبدالعزیز پقه


تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان

صفحه 113-130

سمانه باری؛ داریوش فروغی؛ عبدالحمید معرفی محمدی