تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

10.22034/iaar.2021.134614

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه‌گذاران، با توجه به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان و جهت انتخاب مصاحبه‌شوندگان از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شده‌است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه‌گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه‌گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله‌گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه‌گذار) و مقوله‌های «نظام آموزشی، سیستم‌های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله‌گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه‌گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد‌ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه‌بندی و تفسیر گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها