تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران

10.22034/iaar.2021.134609

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا نمونه برای  دوره زمانی      1395-1390 انتخاب و از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. برای اندازه‌گیری نوآوری از شاخص سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه و دارایی‌های نامشهود و جهت برآورد خطر سقوط قیمت سهام از شاخص ضریب چولگی منفی بازده سهام استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. بدین معنا که با ایجاد نوآوری، نوسانات شدید قیمتی کاهش می‌یابد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که تاثیر منفی نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدید‌تر است. این نتایج با این ادعا سازگار است که نوآوری انتشار اطلاعات را تسهیل و احتمال عدم انتشار اخبار بد را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها