تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

4 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22034/iaar.2021.134618

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سطح کشورها است. عوامل محیطی در این پژوهش شامل وجود بازار سرمایه، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی، سطح آموزش و شاخص‌های فرهنگی از قبیل فاصله قدرت، فردگرایی، مرد گرایی و اجتناب از عدم اطمینان است. نمونه پژوهش شامل 93 کشور در مقطع زمانی 2016 بوده و داده‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دوجمله‌ای تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. یافته‌های‌ پژوهش نشان می‌دهد درکشورهایی که دارای بازار سرمایه و نظام حقوقی عرفی و همچنین کشورهایی که سطح آموزش و شاخص فاصله قدرت در آن‌ها بالا و رشد اقتصادی و شاخص‌های فرهنگی فردگرایی و اجتناب از اطمینان پایین می‌باشد؛ تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود دارد. همچنین متغیر باز بودن اقتصاد و شاخص مرد گرایی تأثیر معناداری بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از خود نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها