دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1400 
مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران

صفحه 23-38

علی ابراهیمی کردلر؛ محمد مرادی؛ قاسم بولو؛ همت جعفری


تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی

صفحه 127-142

محمدرضا پورعلی؛ علی اکبر رجبی؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا فلاح