بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2021.141674

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و معاملات تجاری) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش­بینی تحلیل­گران بازار سهام) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها