پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی‌های جریان‌های نقدی و تغییر در درآمد‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه حسابداری واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار،‌ گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

10.22034/iaar.2021.141683

چکیده

هدف: با توجه به نقش و اهمیت گزارش­های مالی در پیش­بینی جریان­های نقدی و به تبع آن اهمیت حسابداری تعهدی به عنوان مبنای پدیدآورنده این گزارش­ها، پژوهش­های زیادی به بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقد آتی پرداخته اند. اما در این پژوهش به بررسی نقش جریان­های نقدی و ویژگی­های آن(شامل زمانبندی و تطابق) و همچنین نقش مکمل متغیرهای جریان ­وجوه نقد و متغیرهای درآمد در پیش­بینی اقلام تعهدی پرداخته شده است.
روش: در این راستا، فرضیه­های پژوهش با توجه به مبانی نظری تدوین و به منظور آزمون آن، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 انتخاب گردید. و آزمون فرضیه­ها از طریق تحلیل رگرسیون صورت گرفت.
یافته­ها و نتایج:‌ نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد تغییر در درآمدهای شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اقلام تعهدی دارد، و چرخه نقد عملیاتی شرکت این رابطه را بطور معناداری تحت تاثیر قرار می­دهد. تغییر جریان­های نقدی نیز تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی می­گذارد و مطابق پیش­بینی، افزایش همبستگی سریالی تغییر جریان­های نقدی، تاثیر معناداری بر این ارتباط می­گذارد.

کلیدواژه‌ها