تعیین سطح سوادمالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی (مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی پرندک

2 موسسه اموزش عالی پرندک ، استان مرکزی ، ایران

10.22034/iaar.2021.141684

چکیده

سواد مالی، ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، نگرش و رفتار لازم برای تصمیم گیری های درست و دستیابی به رفاه مالی فردی است. امروزه با توجه به پیچیدگی بازارهای مالی، توسعه دامنه فعالیت موسسات مالی و تلاش افراد برای افزایش سهم در بازارهای مالی، لزوم آگاهی از سواد مالی اهمیت به سزایی یافته است. یکی از عناصر سواد مالی، رفتارمالی می باشد رفتارهایی نظیر  برنامه ریزی در هزینه و پس اندازکردن یک حاشیه امن مالی ایجاد می کند و در مقابل آن رفتارهایی نظیر استفاده بیش از حد از اعتبارات مالی می تواند سلامت مالی را تهدید کند. عنصر دیگر تاثیر گذار بر سواد مالی نگرش مالی است. تعریف سواد مالی نشان می دهد که حتی اگر یک فرد دانش و توانایی کافی مالی، برای انجام فعالیتی مالی را داشته باشد، نگرش وی بر تصمیم او مبنی بر  اینکه آیا آن فعالیت را انجام دهد یا نه تاثیر گذار است. این تحقیق  با هدف بررسی سواد مالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی انجام گرفته است. روش این  پژوهش توصیفی - همبستگی است .جامعه آماری کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک می باشد . نمونه آماری شامل 200 نفر از این دانشجویان بوده است . داده‌ها از روش پرسشنامه ای جمع آوری و با نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است.نتایج پژوهش بیانگر آن بود که دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک از سطح سواد مالی نسبتا خوبی برخوردار هستند. و ارتباط معنا داری بین سواد مالی با رفتار و نگرش مالی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها