بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری؛ مطالعه موردی بانک‌های کشورهای ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/iaar.2021.141676

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کفایت‌سرمایه بر عملکرد ‌بانک ها و این‌که این تأثیر از کشوری به کشور دیگر با توجه به عوامل فرهنگی، جغرافیایی و ... چگونه است، به بررسی مقایسه‌ای کفایت‌سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری بورسی کشورهای ایران و ترکیه در قلمرو زمانی سال‌های 2009 تا 2015 می‌پردازد. جهت آزمون فرضیه‌ها، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود‌عملیاتی براساس مجموع داده‎های ‎تحقیق و به تفکیک داده‎های ‎هر دو کشور به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است. تأثیر متغیر مستقل کفایت‌سرمایه بر سود‌خالص به تفکیک داده‎های ‎کشور ترکیه به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است، اما براساس داده‎های ‎کشور ایران تأیید نشده است، به همین علت فرضیه چهارم یعنی مقایسه تأثیر از کفایت‌سرمایه بر سود‌خالص در بین دو کشور آزمون نشد. رابطه تأثیر از کفایت‌سرمایه بر سود‌عملیاتی در بین دو کشور تفاوت معناداری ندارد. همچنین میانگین بازده‌ دارایی، بازده حقوق‌صاحبان‎سهام‎ و نسبت بدهی به دارایی در بین بانک‎های ‎تجاری دو کشور تفاوت معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها