بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه‌کاری حسابداری با تاکید بر ساختار سررسید بدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

10.22034/iaar.2021.141677

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی­گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه­کاری حسابداری می­باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونۀ آماری انتخاب گردید. برای اندازه­گیری شاخص محافظه­کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه­گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی­های بلندمدت به کل بدهی­ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می­باشد. جهت آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چندگانه با داده­های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که رابطه منفی و ­معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه­کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه­کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی­کند.

کلیدواژه‌ها