کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاه های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اموزشی حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2021.141671

چکیده

با توجه به تاثیر و سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت، کاربرد آن­ها در اداره مطلوب و بهینه دانشگاه­ها امری ضروری است. هدف پژوهش بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از آن­ها، توسط مدیران مالی دانشگاه­های دولتی ایران بوده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. در این راستا، پرسشنامه­ای بین 90 مدیر مالی در 90 دانشگاه­ دولتی ایران توزیع شد. نتایج تحقیق نشان داد مدیران مالی دانشگاه­ها از ابزارهای کایزن و تجزیه و تحلیل انحراف­ها استفاده کرده­اند، اما از نظر آنان، هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، هزینه­یابی بر مبنای هدف، حسابداری سنجش مسئولیت و کارت ارزیابی متوازن در دانشگاه­ها کاربرد نداشته­است. افزون بر این، دانشگاه­های تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت قابل توجهی نسبت به دانشگاه­های تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از این ابزارها بیشتر استفاده کرده­اند. همچنین، ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده در دانشگاه­ها، از اثر بخشی لازم برخوردار بوده­اند و بین سطح دانشگاه، رشته تحصیلی مدیر مالی، نوع دانشگاه از نظر تابعیت وزارتخانه و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت تفاوت معناداری وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها