بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری / دانشگاه مدیریت /تهران /ایران

2 استادیار، حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی تهران

10.22034/iaar.2021.134616

چکیده

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم‌گیری صریح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط بـا موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منفـی را بـرای فـرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بنـابراین، یکـی از مهمترین صورت‌های مالی اساسی که مدیران برای آگـاه کـردن بـازار از عملکـرد شـرکت استفاده می‌کنند، صورت سود و زیان است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان، در بازار سرمایه است. لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات فصلی تعداد 138 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های مالی 1393 تا 1397 انتخاب شد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش به روش کوانتایل نشان داد بین تغییرات در بازده مورد انتظار بازار و سودآتی در چارک‌های پایین‌تر رابطه معنادار و منفی و همچنین در چارک‌های بالایی پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مورد انتظار در رشد فروش و سودآتی در چارک‌های بالایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها