تأثیر بلوغ شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد

10.22034/iaar.2021.134611

چکیده

در این پژوهش تأثیر بلوغ شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی 124شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1390 مورد بررسی قرار گرفت. داده های لازم از نرم‌افزار ره‌آورد نوین3 و گزارش هیئت‌مدیره استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص وطبقه‌بندی‌شده و در نهایت از طریق نرم­افزار Eviews در سطح اطمینان 95/0 فرضیه­ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی موجب بهبود سلامت مالی و کاهش آشفتگی مالی می‌شود. علاوه بر این شواهد نشان داد بلوغ شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها