رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

3 دکتری حسابداری، معاونت توسعه و مدیریت منابع، دانشگاه علوم پزشکی فسا

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

10.22034/iaar.2021.145045

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه‌های نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی هزینه­های نمایندگی از تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال‌های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 160 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی در نرم­افزار Eviews استفاده شد. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه­های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه مثبت بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه­های نمایندگی با حضور کیفیت حسابرسی به‌صورت منفی تعدیل می­شود. با توجه به یافته­های پژوهش در راستای کنترل هزینه­های نمایندگی، توجه بیشتر به خوانایی گزارشگری صورت­های مالی ضروری است.

کلیدواژه‌ها