اثر نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

10.22034/iaar.2021.145046

چکیده

یکی از مولفه­های رشد اقتصادی در هر کشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. اثرات ریزساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر سرمایه­گذاری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه­ نقدشوندگی و سرمایه­گذاری شرکت­ها است. در راستای این هدف، نمونه­ای متشکل از 88  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 14 ساله 1381 تا 1395 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه نقدشوندگی و سرمایه­گذاری از روش رگرسیون داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات کل شرکت) با سرمایه­گذاری (کل دارایی­ها، دارایی­های ثابت و موجودی­ها) است. همچنین رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) با رشد کل دارایی­ها و رشد کل موجودی­ها تایید گردیده و عدم وجود رابطه معنادار معیار نقدشوندگی (حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) و رشد دارایی­های ثابت محرز گردید.

کلیدواژه‌ها