نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران جنوب

3 کارشناسی ارشدحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران غرب

10.22034/iaar.2021.145049

چکیده

هدف این پژوهش تبیین رابطه­ی بین نسبت­های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست­یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دورة زمانی بین سال­های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده­است. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال­های قیاسی- استقرایی صورت گرفته­است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه­ از تحلیل لجستیک استفاده شده­است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی پژوهش نشان دهنده رابطه­ی معنادار و منفی بین نسبت­های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه­ی معنادار و مثبت بین نسبت­ اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می­باشد.

کلیدواژه‌ها