تاثیر ذهن آگاهی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان حسابرسی / سرپرست حسابرسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

10.22034/iaar.2021.145050

چکیده

ذهن آگاهی یکی از مهمترین ویژگی های شناختی افراد بوده و محرک تصمیم گیری ها و قضاوت های اخلاقی می باشد. از این رو، هدف از این پژوهش؛ مطالعه ارتباط میان  ذهن آگاهی با جهت گیری اخلاقی با  تاکید بر ایده آل گرایی و نسبی گرایی است. روش پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی است. از این جامعه آماری  ، نمونه ای به تعداد  210 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. در پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است.  نتایج نشان می دهد که ذهن آگاهی با ایده ال گرایی رابطه ای معنی دار ندارد. اما ذهن آگاهی رابطه ای منفی و معنی دار با نسبی گرایی دارد.  به طور کلی شواهد این تحقیق بیانگر آن است که ذهن آگاهی به عنوان یک ویژگی روانشناختی موجب کاهش نسبی گرایی اخلاقی در حسابرسان می شود. به عبارت دیگر، اگر حسابرسان کار خود را با شناخت و توجه و شیوه ای بهتر انجام دهند ، در آن صورت می توانند رفتار اخلاقی مناسب تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها