بررسی قابلیت فهم استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از روش کلوز؛ مقایسه بین گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

10.22034/iaar.2021.145051

چکیده

چنانچه استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط مراجع سیاست­گذار در حسابداری از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به­کارگیری آن­ها نیز توسط گروه­های گوناگون استفاده­کننده با مشکل و تناقض مواجه خواهد بود. در این بین، اندازه­گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه تحلیل محتوا انجام می‌شود. روش­های اصلی مورد استفاده، شاخص خوانایی فلش و شاخص کلوز هستند که به­منظور دستیابی به پاسخ سؤالات، به­کار گرفته شده‌اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، مدرسان حسابداری، حسابداران و حسابرسان فعال که نمونه مورد بررسی، با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، استاندارد حسابداری شماره هفت (دارایی­های نامشهود) با سطح خوانایی 211/28 در دشوارترین سطح و استاندارد حسابداری شماره سیزده (آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز) با سطح خوانایی 267/51 در پایین‌ترین سطح (قدری دشوار) قرار دارد. همچنین طبق روش فلش، تمامی استانداردهای حسابداری نتایج بررسی­های صورت گرفته نشان دادند که حسابرسان و مدرسان دارای سطوح بالاتر درک خوانایی از متون استانداردها بوده­اند و حسابداران و دانشجویان، درک پایین­تری از خوانایی متون استانداردها داشته­اند. همچنین، حسابرسان دارای درک مناسبی از متون استانداردها هستند و برای درک خوانایی استاندارد، برای آنان تفاوتی بین ساده­ترین و دشوارترین استاندارد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها