رویکرد تحول گرایانه صاحبکار و بی طرفی حسابرس باتاکید بر هویت حرفه‌ای حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ایران

10.22034/iaar.2021.145056

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول‌گرای صاحبکار بر بی‌طرفی حسابرس و مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی هویت حرفه‌ای حسابرس بر این رابطه می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 390 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال 1398 است که با روش نمونه‌گیری تصادفی اتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها نیز، از نرم‌افزار PLS و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رهبری تحول‌گرای صاحبکار بر بی‌طرفی حسابرس تاثیر منفی معناداری دارد. علاوه براین، هویت حرفه‌ای حسابرس تاثیر  منفی رهبری تحول‌گرا صاحبکار بر بی‌طرفی حسابرس را تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها