ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.22034/iaar.2021.145060

چکیده

توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده‌های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال‌های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده‌های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل‌سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی‌سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش می‌توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال‌های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفۀ حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه‌ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه‌ای و صاحب‌نظران می‌تواند ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها