اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه تبریز، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

2 استادیار حسابداری، دانشگاه تبریز، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

10.22034/iaar.2022.151094

چکیده

در پژوهش­های پیشین، محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در شرایطی تحت تأثیر فروض کلاسیک اقتصاد و مالی بررسی می‌شود که چنین چارچوبی، بینشی در خصوص اثرات رفتارهای غیرعقلایی سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌آورد. این در حالی است که متون نظری و نتایج پژوهش‌های تجربی اخیر حاکی از آن است که احساسات سرمایه‌گذاران، می‌تواند بر واکنش آنها به اطلاعات حسابداری و همچنین ارزشیابی سهام شرکت‌ها اثرگذار باشد.
با توجه به شواهد پژوهش‌های پیشین در خصوص تفاوت در واکنش‌ها به اخبار سود حسابداری،‏ در پژوهش حاضر،‏ اثر تمایلات سرمایه‌گذاران، بر تخمین ضریب واکنش به سود حسابداری و هر یک از اجزای آن،‏ به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای داده‌های 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 تا 1396،‏ نتایج نشان می‌دهد که سودهای جاری و آتی حسابداری،‏ اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند؛ اما تمایلات سرمایه‌گذاران می‌تواند ضریب واکنش به سود جاری را کاهش دهد. بررسی‌های بیشتر نیز، حاکی از اثر منفی تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب اجزای نقدی و تعهدی سودهای آتی انعکاس‌یافته در بازده جاری سهام است.

کلیدواژه‌ها