دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 5-210 
تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران

صفحه 67-80

سینا خردیار؛ حسین کاظمی؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ جاوید یار احمدی


تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی

صفحه 155-174

سید محمد امین قافله‌باشی؛ محمد جواد زمانی فروشانی؛ زهرا جودکی؛ مصطفی ایزدپور


بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود

صفحه 175-190

سیده وجیهه ساداتی تیله بنی؛ علی ذبیحی؛ یاسمن خلیلی