تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه قم

4 دکترای حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه قم

10.22034/iaar.2022.151104

چکیده

تجدید ارائه صورت‌های مالی با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه‌گذاری ‌بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر‌گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه‌گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه‌های پژوهش نیز با نمونه‌ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1395 و با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی‌گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری مورد تأیید نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها