دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، دی 1401 
ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن

صفحه 99-116

سید مهدی رضوی خسروشاهی؛ رسول برادران حسن زاده؛ مهدی زینالی


فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران

صفحه 153-170

زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی