طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22034/iaar.2022.168266

چکیده

هدف این پژوهش به منظور دستیابی به الگوی مناسب برای پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 در صنعت بیمه است و برای ارائه چارچوب گزارشگری مبتنی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تم هایی به مانند گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری اطلاعات محیط کسب و کار، گزارشگری سرمایه فکری، گزارشگری بازار سرمایه، گزارشگری اصول و رویه های حسابداری و... می بایست در تدوین چارچوب گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرند. همچنین نتایج بیانگر آن است که مقوله هایی به مانند گزارشگری عمومی، گزارشگری راهبردها، گزارشگری رویدادهای اساسی سال گذشته و آینده، گزارش اطلاعات هیأت مدیره و کمیته های مدیریت، گزارش اطلاعات سهامداران، اطلاعات بخش های عملیاتی،  اطلاعات بازار و محیط رقابتی، سرمایه فکری به جز نیروی انسانی، بخش انسانی سرمایه فکری، اطلاعات بازار سرمایه، اهم رویه ها و استانداردهای حسابداری مورد استفاده، اطلاعات مربوط به دارایی ها، اطلاعات مربوط به بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در چارچوب گزارشگری مالی در صنعت بیمه اهمیت فراوان دارد. بررسی ها نشان می دهد که موضوع گزارشگری مالی و ارایه چارچوب برای آن در صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با توجه به قوانین، ضوابط، دستورالعملها و سایر شرایط محیطی حاکم بر هر صنعت، چارچوب گزارشگری مالی اطلاعات در آن صنعت متفاوت است. در راستای رفع مشکلات شرکت های بیمه در حوزه گزارشگری مالی در سطوح مختلف می توان اقدامات اثرگذاری انجام داد. تاکید بر گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری اطلاعات محیط کسب و کار و...، شاکله چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که نشان دهنده اهمیت دوچندان افشا اطلاعات در صنعت بیمه است.

کلیدواژه‌ها


 1. استراوس، آنسلم و جولیت کوربین. (1998)، "اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی- رویه ها و شیوه ها"، ترجمه بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، (1393)، چاپ سوم.
 2. بازرگان، عباس. (1387)، "روش تحقیق کیفی"، انتشارات آگاه.
 3. بولو، قاسم. (١٣٨٥)، "گزارش پژوهشی تدوین استاندارد حسابداری برای فعالیتهـای بیمه"، گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی.
 4. چالشهای اجرایIFRS از منظر مدیران مالی (1397)، مجله حسابدار، شماره 41، صص 29-31.
 5. دارابی، رویا، ربیعی، مهناز، اله وردی، مجید. (1392)، "مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه"، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال پنجم، شماره 20، صص 57-82.
 6. سهرابی عراقی، محسن، دارابی، رویا، اله ورودی، مجید. (1390)، "وجوه افتراق استاندارد حسابداری شمارة 28 با آیین نامة ذخایر فنی مؤسسات بیمة شورایعالی بیمه"، پژوهشنامة بیمه، سال بیست وششم، شمارة 2، شماره مسلسل102، صص 177تا196.
 7. صدیقی خویدک، فریده. (1394)، "سطح افشا و عوامل تعیین‌کنندة آن در بانک‌ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری)"، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 8. عباس زاده، محمدرضا، فدایی، مرتضی، مفتونیان، محسن، بابایی کلاریجانی، مائده. (1395)، "بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)"، مجله اقتصاد مالی، 10(35)، 45-74.
 9. عزیزی امیری، محمد مهدی، خلیقی، فرامرز، عسکری، مریم السادات، اعلایی، محبوبه. (1399)، "تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی"، مجله اقتصاد مالی، صص14-51، 115-146.
 10. مدیریت طرح و برنامه اداره بررسی های بیمه مرکزی ایران. (١٣٨٨)، "سالنامه آمـاری صنعت بیمه" ، بیمه مرکزی ایران.
 11. نعمت اللهی، امیررضا، دارابی، رویا، صراف، فاطمه، نوری فرد، یداله. (1398)، "عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه"، فصلنامه حسابداری مدیریت، صص 12-42، 89-102.
 12. ولی پور، هاشم، طالب نیا، قدرت اله، احمدی، رضا. (1393)، "بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری"، فصلنامه حسابداری مدیریت، صص 7-21، 71-81.
 13. Dutta, S, Gigle, F. (2002). “The effect of earnings forecasts on earnings management”, Account. Res. 40 (3), 631–655.
 14. European Commission, (EC), (2002). Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July (2002) on the application of international accounting standards. Off. J. Eur. Commun.
 15. EY ifrs 17 global considerations (2018),”Impacts of IFRS  17insurance contracts accounting standard, Considerations for ,data systems and processe”.
 16. Financial Accounting Standards Board (FASB), (2014). “Comment Letter and Other Feedback Summary for Insurance Contracts”, Topic 834, Joint Board Meeting Minutes of January 22, (2014). Norwalk, CT.
 17. Financial Accounting Standards Board (FASB), (2018). “Accounting Standards Update 2018-12— Financial Services—Insurance”, (Topic 944), Targeted Improvements to the Accounting for Long-Duration Contracts, Norwalk, CT.
 18. Hirst, D.E., Koonce, L., Venkataraman, S., (2008). “Management earnings forecasts: a review and framework. Account”. Horizons 22 (3), 315–338.
 19. Hodgdon, C., Tondkar, R.H., Harless, D.W., Adhikari, A., (2008). “Compliance with IFRS disclosure requirements and individual analysts’ forecast errors”, Int, Account, Audit, Tax 17, 1–13.
 20. IASB (International Accounting Standards Board), (2006). “China affirms commitment to converge with IFRSs”, IASB News: Announcements and Speeches, (February).
 21. Insurance Regulatory Authority, (2011). “the Insurance Market Conduct Guidelines for Insurance Intermediaries”, Nairobi: Insurance Regulatory Authority.
 22. International Accounting Standards Board,(2004). “International Financial”Reporting Standards 4 (Insurance Contracts)”.
 23. International Accounting Standard for Insurance,(1999, 2003).
 24. International Accounting Standards Board (IASB), (2017). “Insurance Contracts. International Financial Reporting Standards 17”. London, U.K.
 25. International Association of Insurance Supervisors, (2011). “Insurance Core Principles Standards, Guidance and Assessment Methodology Basel”, International Association of Insurance Supervisors.
 26. Kim, Y., Li, S., (2010). “Mandatory IFRS adoption and intra-industry information transfers”. Working paper, Santa Clara University.
 27. Landsman, W.R., Maydew, E.L., Thornock, J.R., (2012). “The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS”. Account. Econ. 53, 34–54.
 28. Lang, M., Stice-Lawrence, L., (2016). “Textual analysis and international financial reporting: large sample evidence”, Account. Econ. 60, 110–135.
 29. Li, S., (2010). “Does mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union reduce the cost of equity capital?”, Account. Rev. 85 (2), 607–636
 30. Li, X., Yang, H., (2016). Mandatory financial reporting and voluntary disclosure: the effect of mandatory IFRS adoption on management forecasts. The Account. Rev. 91 (3), 933–953.
 31. MOF (China’s Ministry of Finance), (2006). “Collection of Release Ceremony for Chinese Accounting Standards System for Business Enterprises and Chinese Auditing Standards System” ,Economic Science Press (in Chinese and English).
 32. Rahman M (2017). “Financial Reporting Practices in the Insurance Company in Bangladesh: An Evaluation of the Implementation of IFRS 4”, Insurance Contract. J Account Mark 6: 218. doi:10.4172/2168-9601.1000218
 33. Sherif, Ismail, (2015). “Accountability Practices of Islamic Banks: A Stakeholders' Perspective”. A Doctoral Thesis, Plymouth University, New Hampshire, United Kingdom.