ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

10.22034/iaar.2022.168265

چکیده

هدف: اعتماد به عنوان برچسب اجتماعی تعریف شده که اعضای جامعه را به یکدیگر متصل می‌کند و با القای همکاری واحساسات مثبت برای پیشرفت وعملکرد موفقیت آمیز تیم‌ها حیاتی است. در این راستا، اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار می‌تواند نقش مهمی در فرآیند حسابرسی داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی  این عوامل (محرک‌ها و شاخص‌ها) است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که محرک‌های یافته‌های پژوهش نشان داد که در میان محرک‌ها، نظام راهبری، ویژگی‌های شخصیتی، دانش و تجربه، ویژگی‌های  فردی، کمیته های حسابرسی دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبه‌بندی شاخص‌ها نیز بیانگر این بود که هیئت مدیره، حسابرسی داخلی، مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال حسابرس از مهمترین شاخص‌های موثر در اعتماد بین‌فردی شرکت‌ها است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند شناخت حسابداران رسمی و مدیریت صاحبکار را در فرآیند، پذیرش و انجام حسابرسی تسهیل نموده و استفاده‌های عملی برای نهادهای تدوین کننده مقررات مرتبط با حرفه حسابرسی و جنبه تردید حرفه‌ای در حسابرسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، ابراهیم و حجت اسماعیل زاده، (1394)، "سوگیری‌های شناختی در قضاوت حرفه ای حسابرسی"، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 5 (13)، صص 87-74.
 2. امانی، کوروش، نیکومرام، هاشم و بنی مهد، بهمن. (1399). "عواطف فردی و تردید حرفه ای حسابرس"، حسابداری ارزشی و رفتاری، 5 (9)، صص 35-53.
 3. حساس‌‌یگانه، یحیی، باباجانی، جعفر، برزیده، فرخ و بیگلر، کیومرث. (1396). "عوامل اقتضایی مؤثر بر مذاکره برای حل و فصل اختلاف نظرهای حسابرس با صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی". دانش حسابرسی، 17(67)، صص 5-23.
 4. حسینی، سید حسین و ذکریایی، مهران. (1398). "تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای خنثی و سوگیرانه بر پیامدهای شغلی حسابرس"، حسابداری ارزشی و رفتاری، 4 (7)، صص 103-134.
 5. حسینی، سید حسین، بنی مهد، بهمن و صفری، زهرا. (1399). "بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب، با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی"، دانش حسابداری، 11 (41)، صص 71-105.
 6. رویایی، رمضانعلی، احمد یعقوب نژاد و کاوه آذین فر، (1393)، "ارتباط بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 22، صص 95-67.
 7. سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری، سعید. (1396). "تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9 (36)، صص 111-129.
 8. شهرابی، شاهرخ، (1393)، "تأثیر عامل جنسیت بر قضاوت حرفهای حسابرسان داخلی"، حسابرسی: نظریه و عمل، 1 (2)، صص 132-117.
 9. کده، مریم و علی سالاری، (1392)، "تأثیر ویژگی‌های کیفی قضاوت بر قضاوت حرفه ای حسابرسان"، حسابرس. 5 (54)، صص 4-1.
 10. مهرانی، ساسان، حساس یگانه، یحیی، ابویی، اردکان، محمد و گنجی، حمیدرضا. (1398). "طراحی مدل تردید حرفه‌ای حسابرسی مبتنی بر نظریه مبنایی". دانش حسابرسی، 19 (76)، صص 5-38.

 

 1. Anugerah,R, Sari,R.N, and E. Primadona, (2019),“Personal Characteristics and Quality of Audit Work: Study on Regional Internal Audit Bodies in Indonesia”, International Accounting Business Conference.
 2. Balkir, I, (2000), “Effect of Analytical Review Results, Optimism and Pattern for Coping on Audit Effort of Accounting Estimates”, Doctoral thesis in Canada.
 3. Bigus, J, (2020), “Optimism and Auditor Liability”, Accounting and Business Research, 13 (51):1 -24.
 4. Bromiley, P., and J. Harris. (2006). Trust, transaction cost economics, and mechanisms. In the Handbook of Trust Research, edited by Bachman, R., and A. Zaheer, 124–143. Cheltenham, U.K: Edward Elgar.
 5. Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995, "Professional Judgment and the Auditor, CICA Research Study Group, Toronto, CICA.
 6. Ferdinand Gul, Donghui Wu, and Zhifeng Yang, (2017), “Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data”, The Accounting Review, 88 (6): 1993-2023.
 7. Gibbins, Mand Mason A. K, (1998), “Professional Judgment in Financial Reporting Canadian”, Institue of Charterd Accountants.
 8. Hu, C, Parmod Chand, and Elaine Evans, (2013), “The Effect of National Culture, Acculturation, and Education on Accounting Judgments: A Comparative Study of Australian and Chinese Culture”, Journal of International Accounting Research: Fall, 12 (2): 51 -77.
 9. Hurtt, R. K., M. Eining and R. D. Plumlee, (2003), “Professional Skeptisism: A Model with Implications for Research”, Practice and Education, Working Paper, University of Wisconsin-Madison: 30 -40.
 10. P, Munro.L and T. Gambling, (2006), “Psychological Characteristics Contributing to Expertise in Audit Judgment”, International Journal of Auditing. 10 (3): 125-141.
 11. Kerler, W. A., and L. N. Killough. (2009). The effects of satisfaction with a client’s management during a prior audit engagement, trust, and moral reasoning on auditors’ perceived risk of management fraud. Journal of Business Ethics 85 (2): 109–136.
 12. Li, P. P. (2007). Towards an interdisciplinary conceptualization of trust: A typological approach. Management and Organization Review 3 (3): 421–445.
 13. Luhmann, N. (2000). Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives. In Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, edited by D. Gambetta, Oxford, U.K.: Oxford University Press.
 14. Mautz R. and H. Sharaf, (1961)."The Philosophy of Auditing”, American Accounting Association.
 15. McChee, W. Shields, M.D. and Bingberg J.G, (1988), “The Effect of Personality on a Subjects Information Processing”, The Accounting Review, 3 (4): 681-697.
 16. Nelson, M, Tan, Hung-Tong, Tan, (2005), "Judgment and Decision-Making Research in Auditing: A Task, Person, and Interpersonal Interaction Perspective", Auditing: A Journal of Practice and Theory, 24 (8): 41-71.
 17. Perreault, S., Kida, T., & Piercy, M. D. (2011). The relative effectiveness of persuasion tactics in auditor–client negotiations. Accounting, Organizations and Society, 36(8): 534-547.
 18. Quadackers, L. (2009). A Study of Auditors’ Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgments and Decisions. Doctoral dissertation, VU University Amsterdam.
 19. Rennie, Morina D.; Kopp, Lori S., and Lemon, W. Morley (2010). Exploring Trust and theAuditor-Client Relationship: Factors Influencing the Auditor’s Trust of a Client Representative. Auditing: A Journal of Practice &Theory. 29(1): 279-293.
 20. Richard, C. (2006). Why an auditor can’t be competent and independent: A French case study. European Accounting Review 15 (2): 153–179.
 21. Rios-Figueroa and R.C Cardona, (2016), “Dose Experience Affect Auditors Professional Judgment?”, Evidence from Puerto Rico. Accounting and Taxation. 5 (2): 13-32.
 22. Rose, J. M. (2007). Attention to evidence of aggressive financial reporting and intentional misstatement judgments: Effects of experience and trust. Behavioral Research in Accounting. 19 (4): 215–229.