اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت مالی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2022.168273

چکیده

تحقق بخشی از اهداف حاکمیت شرکتی، مستلزم برخورداری از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا است، لذا دستیابی به‌این هدف، مستلزم ارزیابی ویژگیهای هیئت مدیره است. بنابراین انتظار میرود، هیئت مدیره که مهمترین و قدرتمندترین عنصر حاکمیت شرکتی است، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه‌های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار‌‌‌ دهندگان شود. پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 645 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت نهادی و میزان سهام شناور بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری دارند، در حالی که میزان درصد مالکیت هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اسعدی، عبدالرضا (1395)، "حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال 4، شماره 15، صص 151-129.
 2. ثقفی، علی و طالبی نجف‌آبادی، عبدالحسین (1395)، "تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 50، صص 24-1.
 3. حساس یگانه، یحیی و احمدی، مرتضی (1392)، "رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 38، صص52-29.
 4. جعفری، فرزین و همتی، حسن (1394)، "مطالعه تاثیر نوع صنعت بر روی روابط حاکمیت شرکتی و بهره‌وری شرکت‌ها"، مدیریت بهره وری ، سال نهم ،شماره 34، صص 26-7.
 5. سعیدیان، مسعود، سعیدی، پرویز، سمیعی، روح‌الله و اشرفی، مجید (1398)، "ارائه الگویی نوین از حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی: مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی شرکتی و نقش تعدیل‌کنندگی فناوری اطلاعات"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صص 150-133.
 6. سیف، ولی الله (1393)، "حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران: چالش‌ها و انتظارات"، فصلنامه روند، سال 21 ، شماره 68 ، صص 45-15.
 7. شکی، زهره و معطوفی، علیرضا (1395)، "بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت نهادی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، 31 تیر ، تهران.
 8. صلواتی، سمانه سادات و اسعدی، عبدالرضا (1396)، "بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال 6، شماره 24، صص 202-187.
 9. علیمرادی، عباس و زمانی، فرزاد (1398)، "بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت بر رابطه بین ناکارآیی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیرت سود"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 31، صص 86-75.
 10. کامیابی، یحیی و نورعلی، مهدیه (1395)، "بررسی اثر میانجی محافظه‌کاری حسابداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مالی، سال هشتم ، شماره 29، صص 26-1.
 11. کردستانی، غلامرضا، عبدی، مصطفی و کاظمی علوم، مهدی (1398)، "تاثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق الزحمه حسابرسی"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صص 43-23.
 12. مهربانی، مهدی، زلقی، حسن و ملیحی، سیدعلی (1394)، "بررسی ویژگی‌های هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، سال چهاردهم، شماره 58، صص 188-171.
 13. محمد آزادی، زهرا و محمدی، اسفندیار (1394)، "مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی"، مجله دانش حسابرسی، سال پانزدهم ، شماره 60، صص 176-165.
 14. مهربانی، فاطمه و دادگر، یدالله (1392)، "محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سیاست‌های اقتصادی، شماره 1، صص68 -47.
 15. Ahmed, A. S., and S. Duellman (2007), “Accounting conservatism and board of directors’ Characteristics: An empirical analysis”, Journal of Accounting and Economics, vol 43 (1-27).
 16. Ball, R., and L. Shivakumar (2118), “Earnings quality y in UK private firms: comparative loss recognition timeliness”, Journal of Accounting and Economics, 84.
 17. Duellman, S. (2006), “Evidence on the role of accounting conservatism and corporate governance”, North Dakota State University, North Dakota.
 18. García Lara, J. M.; García Osma, B., and A. Mora (2005), “The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings”, Journal of Business Finance and Accounting. 34 (3-4).
 19. Joo Ann Ho (2009), “Association between Board Characteristics and Accounting Conservatism: Empirical Evidence from Malaysia”, Auckland University of Technology (AUT), on line, http://www.ssrn.com.
 20. Lara, Garcia, J., Garcia Osma, B., Penalva, F. (2007). “Board of directors characteristics and conditional accounting conservatism: Spanish evidence”. European Accounting Review, 6(4).
 21. F. (2015), “Shareholders Demand for Conservatism? Accounting Conservatism, Earnings Management, and the Stewardship Value of Information”. HEC Paris Research Paper Accounting and Management Control Department, ACC-1104.
 22. Rahman K,M. Bremer M.(2016), “Effective corporate governance and financial reporting in Japan”, AAMJAF, Vol. 12 (34-49).
 23. Watts, R. (2003), “Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications”, Accounting Horizons, 17 (13-28).