بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه قم

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/iaar.2022.168272

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی به انجام رسید. شاخص‎های مالی از بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اقتصادی پژوهش بر اساس نرخ‌های اعلام شده در سایت بانک مرکزی به کار گرفته شد. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت بود که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1397 اطلاعات به صورت فصلی از بین شرکت‎های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از الگوی VAR و علیت گرنجر در نرم افزار Eviews10 انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیات می‌توان عنوان نمود که پراکندگی رشد درآمد با وقفه در دوره دوم تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی رشد درآمد و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی رشد درآمد قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد. همچنین پراکندگی در نرخ بازده سهام با وقفه در دوره‌های مختلف تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی در نرخ بازده سهام و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی در نرخ بازده سهام قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدیان، وحید؛ اعتمادی، حسین و آقایی، محمدعلی. (1397). "تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه کاری سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 10، شماره 38، صفحه 164-145.
 2. پورحیدری، امید و عالی‌پور، داریوش. (1390). بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، دوره 3، شماره 2، صفحه 16-1.
 3. جلایی، سیدعبدالمجید؛ میر، هدیه و رحیمی پور، اکبر. (1395). تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت راهبردی، دوره 22، شماره 63، صفحه 62-37.
 4. دهقان، عبدالمجید و کامیابی، منیره. (1398). چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های بورسی در شرایط رونق و رکود بازار سرمایه ایران. اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 48، صفحه 166-147.
 5. علیقلی، منصوره و حسینی، سید مهدی. (1396). چگونگی اثرگذاری نوسانات شاخص قیمت سهام بر تغییرات رشد اقتصادی در ایران ( 96-1371). اقتصاد مالی، دوره 11، شماره 41، صفحه 224-201.
 6. فدایی نژاد، اسماعیل و فراهانی، رضا. (1396). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی، دوره 11، شماره 39، صفحه 26-1.
 7. لشگری، زهرا؛ اسدپور، عباس؛ صمیعی، سعید و اسدپور، رسا. (1397). بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 10، شماره 38، صفحه 108-95.
 8. محنت فر، یوسف. (1392). بررسی رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور. فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره 6، شماره 24، صفحه 61-41.
 9. هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی و تیموری، زهرا. (1396). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آتی حسابداری. پژوهش‏های حسابداری مالی وحسابرسی، دوره 9، شماره 34، صفحه 190-163.
 10. Ackert, L.F., and Hunter, W.C. (1995). "Rational Expectations and Security Analysts’ earnings Forecasts". The Financial Review, 30,427–443.
 11. Adam, K., Matveev, D. and Nagel, S. (2020). "Do Survey Expectations of Stock Returns Reflect Risk Adjustments?". Journal of Monetary Economics, 1-41.
 12. Banerjee, K., Pradhan, H.K., Tripathy, T. and Kanagaraj, A. (2020). "Macroeconomic news surprises, volume and volatility relationship in index futures market". Journal Applied Economics, 52(3), 275-287.
 13. Belo, F., Lin, X. and Bazdresch, S. (2014). "Labor hiring, investment, and stock return predictability in the cross section". Journal of Political Economy, 122, 129–177.
 14. Benmelech, E., Frydman, C. and Papanikolaou, D. (2019). "Financial frictions and employment during the Great Depression". Journal of Financial Economics, 133(3), 541-563.
 15. Boyd, J. H., Hu, J., and Jagannathan, R. (2005). "The Stock Market’s Reaction to Unemployment News: Why Bad News is Usually Good for Stocks". Journal of Finance, 60(2), PP.649–672.
 16. Brainard, L. and Cutler, D. (1993). "Sectoral shifts and cyclical unemployment reconsidered". Quarterly Journal of Economics, 108, 219–243.
 17. Harvey, C.R. (1989). "Forecasts of economic growth from the bond and stock markets". Financial Analysts Journal, 45(5), 38–45.
 18. Henderson, J.V., Storeygard, A. and Weil, D.N. (2012). "Measuring economic growth from outer space". American Economic Review, 102 (2), 994–1028.
 19. Konchitchki, Y. and Patatoukas, P.N. (2014). "Accounting earnings and gross domestic product". Journal of Accounting and Economics, 57(1), 76-88.
 20. Levine, R. and Zervos, S. (1998). "Stock markets, banks, and economic growth". American Economic Review, 88, 537-558.
 21. Liu, W., Luo, D., Park, S. and Zhao, H. (2019). "Employment Growth, Liquidity Risk, and the Cross-section of Stock Returns". Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3322396.
 22. Loungani, P., Rush, M. and Tave, W. (1990). "Stock market dispersion and unemployment". Journal of Monetary Economics, 25, 367–388.
 23. Naes, R., Skjeltorp, J.A. and ØDEGAARD, B.A. (2011). "Stock market liquidity and the business cycle". Journal of Finance, 66, 139-176.
 24. Nallareddy, S. and Ogneva, M. (2017). "Predicting Restatements in Macroeconomic Indicators using Accounting Information". The Accounting Review, 92(2), pp. 151-182.
 25. Shu, Y., Broadstock, D.C. and Xu, B. (2013). "The Heterogeneous Impact of Macroeconomic Information on Firms’ Earnings Forecasts". The British Accounting Review, 45, 311–325.