فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

10.22034/iaar.2022.168270

چکیده

در مطالعات نسبت­های بدهی با مدیریت سود، پژوهش­های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض­ها و با هدف کمی نتایج پژوهش‌های قبلی در حوزه متغیر نسبت­ بدهی بر مدیریت­سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت­بدهی با مدیریت­سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت­سود در آن متغیر وابسته می­باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی­سال­های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت­ بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت­بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل­های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت­های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزائی این یافته‌ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. مستقل نبودن اندازه­اثر
 2. محدودیت به روش­های آماری خاص: روش­های آماری چند متغیره مانند رگرسیون های چند متغیره، تحلیل خوشه­ای، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری و... بدلیل اینکه امکان ترکیب کمی نتایج وجود ندارد، عملا وارد فراتحلیل نمی­شوند.
 3. بررسی نشدن مقالات کنفرانسی و پایان نامه‌های دانشگاهی بدلیل اینکه اگر نتایج تحقیقات اولیه در یک حوزه اشتباه باشد؛ بی تردید همان نتیجه اشتباه در فراتحلیل نیز انعکاس خواهد یافت.

فهرست منابع

 1. ابراهیمی، سیدکاظم، بهرامی­نسب، علی و احمدی مقدم، منصور. (1395). "رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود". پژوهش هایحسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8 ، شماره 30 ، ص 83-102.
 2. ایزدی نیا، ناصر، ربیعی، حامدو حمیدیان، نرگس. (1392). "بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی". پیشرفت ‌های حسابداری، دوره 5، شماره 1، ص 33-54.
 3. بهارمقدم، حسنی فر، حبیبه. (1389). " بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".  تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 2، شماره 6، ص 150-136.
 4. پورحیدری، امیدو شفیعی همت آباد، حمیده. (1392). "بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکت‌ ها بر مدیریت سود: مورد مطالعه اصلاحیه قانون مالیات‌ های سال 1380". پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، دوره 2، شماره1، ص 25-44.
 5. حسینی، نیره سادات وغلامی جمکرانی، رضا. (1396). "تحلیل محتوای پژوهش‌ های مدیریت سود". حسابداری مدیریت، دوره 10، شماره 35، ص 91-105.
 6. رضایی، فرزین و صابرفرد، امید. (1395). "تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها". پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 6، ص 205-222.
 7. عباس زاده، محمدرضا، حصارزاده، رضا، جباری نوقابی، مهدی و عارفی اصل، سولماز. (1394). "فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود". بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 22، شماره 1، ص 59-84 .
 8. فیضی، حسن زاده، رسول. "تاثیرانعطاف‌پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود".  تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 11، شماره 43، ص102-85.
 9. مصرآبادی، جواد (1395). فراتحلیل مفاهیم، نرم افزار و گزارش نویسی. تبریز، نشر دانشگاه مدنی آذربایجان.
 10. نمازی، محمد، حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن. (1396). "تأثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی". پژوهش هایحسابداری مالی و حسابرسی، دوره 9، شماره 34، ص 1-30.
 11. نیازی، افرا، هادی، نژادی وسخایی، ایوب. (1395). "فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان". پژوهش‌نامه زنان، دوره 8، شماره 22، ص 83-104.‎
 12. نیکو مرام، هاشم و هادیان، سید امین. (1392). "تبیین جایگاه بدهی و تنوع سازی شرکتی در مدیریت سود". پژوهش هایحسابداری مالی و حسابرسی، دوره 5 شماره 20، ص 1-28.
 13. هاشمی، سید عباس، ربیعی. "تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه‌بندی هزینه‌های عملیاتی به هزینه‌های غیرعملیاتی در میان‌دوره‌های مالی"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 5، شماره 18،  ص 17-4.
 14. S. S. Alzoubi, (2018), "Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 30, pp. 69-84.‏
 15. Burgstahler and I. Dichev, (1997), "Earnings management to avoid earnings decreases and losses",Journal of accounting and economics,vol. 24, no. 1, pp. 99-126.‏
 16. Y. Fung and J. Goodwin, (2013), "Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management", Journal of Contemporary Accounting & Economics, vol. 9, no. 1, pp. 67-82.‏
 17. V. Glass, (1976), "Primary, secondary, and meta-analysis of research",Educational researcher, vol. 5, no. 10, pp. 3-8.‏
 18. Jones and R. Sharma, (2001), "The impact of free cash flow, financial leverage and accounting regulation on earnings management in Australia’s "old" and "new" economies", Managerial Finance.
 19. S. Kim and K. J. Lee, (2019), "The Effect of Debt Ratio of Acquiring Firms on the Pre-merger Earnings Management in Stock-for-Stock Mergers: Evidence from Korea", vol. 44, no. 2, pp. 69-97.‏
 20. D. Thanh, N. P. Canh, and N. T. T. Ha, (2019), "Debt structure and earnings management: A non-linear analysis from an emerging economy", Finance Research Letters.
 21. Zamri, R. A. Rahman, and N. S. M. Isa, (2013), "The impact of leverage on real earnings management", Procedia Economics and Finance, vol. 7, pp. 86-95.‏