دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1401 
تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری

صفحه 39-50

مهدی مران جوری؛ ابراهیم عنایت پور شیاده؛ جواد درخشان


اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی

صفحه 187-202

محمد حسن زارع بهنمیری؛ محمد حسین رحیمیان امیری؛ محمد تیرگان