تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد، تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ازاد تهران مرکز

10.22034/iaar.2022.156645

چکیده

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش­های حاکم ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، روﻳﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را تحت تاثیر قرار می­دهد. وﺟﻮد ﮔﺮوه‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در دﻧﻴـﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺑﺮداﺷﺖ­ﻫﺎ و ﻗﻀﺎوت‌ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮدن فرهنگ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻗﻀﺎوت، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و با توجه به اینکه مدیران شرکت­ها تحت تاثیر همین فرهنگ­های گوناگون اقدام به تهیه گزارشگری مالی می­نمایند و با تاثیری که فرهنگ سازمانی بر نحو بیان گزارشگری مالی دارد، در این پژوهش تاثیر ویژگی­های فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش­های مالی در نمونه­ای متشکل از 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390تا 1397و با بهره­گیری از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار می­گیرد. جهت اندازه­گیری متغیر فرهنگ سازمانی از پرسشنامه گلوب(شامل 9 متغیر) و متغیر خوانایی گزارش­های مالی از شاخص فوگ استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد از متغیرهای فرهنگ سازمانی تاثیر آینده­گرایی، تساوی جنسیتی، قاطعیت، جمع­گرایی برون گروهی، جمع­گرایی درون گروهی و نوع دوستی بر خوانایی گزارش­های مالی معنی­دار بوده است و عملکرد­گرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر معنی­دار نداشته است. متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی نیز در این پژوهش به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است که نتایج نشان می­دهد اثر متغیر اندازه شرکت مثبت و غیر معنادار و اهرم مالی مثبت و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها