بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaar.2022.156646

چکیده

بررسی سرمایه فکری و سیستم ارزیابی متوازن از موضوع‌های با اهمیت در پژوهش‌های مدیریت و حسابداری است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری برروی منظر‌های سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 بر اساس روش حذف سیستماتیک جمع آوری گردید. اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای بررسی منظر رشد و یادگیری از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی فرآیندهای داخلی از طریق صورت‌های مالی منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار تهران گرد آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری بر فرآیند‌های داخلی و منظر رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها