تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حسابداری- دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/iaar.2022.156643

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری است. برای این منظور اطلاعات مربوط به 62 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. برای محاسبه عملکرد مالی از بازده دارائی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها تاثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری دارد درحالیکه بازده فروش، تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری ندارد.

کلیدواژه‌ها