تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی حسابداری،گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 گروه حسابداری - دانشکده علوم انسانی - واحد قائمشهر - دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2022.156651

چکیده

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین‌المللی هستیم. رشد تجارت بین‌المللی و افزایش روز افزون سرمایه‌گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 234 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری، مشاوران و فعالان بازار سرمایه و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکتها میباشدکه در سال 1399 صورت پذیرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش تحلیل عاملی میباشد، همچنین آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smart pls انجام شده است. یافته های تحقیق نشان میدهدکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، موجب افزایش سطح محافظه کاری، کاهش مدیریت سود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده میشود و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها