نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استادیار، گروه حسابداری, دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

10.22034/iaar.2022.168263

چکیده

هدف: هدف این پژوهش کشف برخی از مسائل مربوط به نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران می باشد. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با 21 نفر از اساتید حسابداری که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری دانشگاهی نقش مهمی را داشته اند می باشد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها: نتایج به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 10 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاههای ایران شناسایی و تبیین شد. نتیجه‏گیری: یافته های پژوهش نشان داد که رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین تحقق توسعه حسابداری در دانشگاههای ایران مستلزم تدوین و اجرای برنامه استراتژیک و نقشه راه توسعه حسابداری می باشد. با توجه به یافته های پژوهش توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران حمایت ویژه دولت و مشارکت جمعی سیستم آموزش عالی کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مجری آموزش حسابداری را می طلبد.

کلیدواژه‌ها


 1. اعتمادی، حسین. نیکخواه آزاد، علی. (1377). "شناسایی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری در ایران و ارائه برنامه کارا و کارآمد"، مدرس، شماره 6، ص 102-121.
 2. بازرگان، عباس. (1391). مقدمه ای بر روش های پژوهش کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار، تهران.
 3. توکلی، فائزه. (1396). تاریخ شفاهی (مبانی نظری، روش شناسی). انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری)، چاپ اول، ص 1-182.
 4. ثمری، عیسی. صالحی عمران، ابراهیم. گرائی نژاد، غلامرضا. یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1392). "بررسی و شناسایی عوامل موثر در فرآند توسعه دانشگاهی در دانشگاههای دولتی ایران"، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، سال دم، شماره 4. ص 67-100.
 5. جامی، مجید. حسینی، سید مهدی. (1398). "موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری"، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره2، شماره 10، ص 13-25.
 6. حساس یگانه، یحیی. (1394). "آموزش عالی حسابداری در ایران دیروز، امروز و فردامجله حسابدار، شماره 279. وب سایت انجمن حسابداران خبره ایران.
 7. دیانتی دیلمی، زهرا. (1399). "الگوی عوامل مؤثر بر بالندگی حسابداری در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال نهم، شماره 36. ص 323-358.
 8. رحمانی، علی. ملینا، بختیاری. ولی زاده لاریجانی، اعظم. (1399). "استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در برنامه آموزشی دانشجویان رشته حسابداری در ایران". مجله علمی دانش حسابداری مالی، دوره 7، شماره (4)، پیاپی 77، صفحه 1-23.
 9. رهنمای رودپشتی، فریدون. وکیلی فرد، حمیدرضا. رئیس زاده، سیدمحمدرضا .(1388). "تعیین اولویت ها و نیازهای آموزشی محتوای دروس حسابداری از دیدگاه دانشجویان"، اساتید دانشگاه، شاغلین در حرفه و ارایه الگویی موثر، تحقیقات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران، دوره1، شماره 4، 78-98. 
 10. سالارزاده امیری، نادر. هولستی، ال آر. (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 11. فراستخواه، مقصود. منیعی، رضا. (1393). "عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره20، شماره 4، ص ص.53-29.
 12. فرازی، عباس. صالحی عمران، ابراهیم. علیزاده ثانی، محسن. طبیبی، محمدرضا. (1395). "ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران"، مجله آموزش عالی ایران، سال هشتم، شماره3، ص 51-77.
 13. فتحی واجارگاه، کورش. رحمانی، رمضان. (1387). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، مجله راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بقیه الله (عج). سال اول، ذشماره 1، ص 28-39.
 14. محمدیان، محمد. (1390). "توسعه دانش حسابدارى: حسابداری به عنوان یک رشته علمی در دانشگاه". دانش حسابرسی. دوره جدید، سال یازدهم، شماره ص 74-99.
 15. معروفی، یحیی. کیامنش، علیرضا. مهر محمدی، محمود. علی عسکری، مجید. (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه ها، مطالعات برنامه درسی. دوره 2، شماره 5، ص 81-112.
 16. نوروش، ایرج. مهر آذین، علیرضا. عصاریان، محمد. (1391). اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران، دوره 4، شماره 15، ص 22-41.
 17. همتی، حسن. ابراهیمی رومنجان، مجتبی. پرتوی، ناصر. (1393). بررسی و شناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه ستنی یا دیدگاه اخلاقی)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران، شماره 23، ص 1-22.
 18. Asonitou, S. (2015). "The Evolution of Accounting Education And the Development of Skills", 11th Interdisciplinary Workshop On Intangibles, Intellectual Capital And Extra-Financial Information, Athens University of Economics & Business, 1-12.
 19. Adler, R.W., Milne, M.J. Stringer, C.P. (2000). "Identifying and overcoming obstacles to learner-centred approaches in tertiary accounting education: A study and survey of accounting educators perceptions. Accounting Education", An international journal, 9(2), 113–34.
 20. Ainsworth, P. (2001). Changes in accounting curricula: Discussion and design. Accounting Education. 10(3):279-297.
 21. Dewey, J. R. (1916). "Democracy and Education" (New York, Macmillan).
 22. Elbayoumi, A. F. Awadallah, E. A. Basuony, M. A. K.. (2019). "Development of Accounting and auditing in Egypt: origin, growth, practice and influential factors", Journal of Developing Areas . Volume 53 No. 2 . pp 204-220.
 23. Kapur, R. (2021). "Curriculum and Instructional Strategies: Fundamental in Achievement of Educational Goals", https://www.researchgate.net. pp 1-13.
 24. Langenderfer, H. (1987). "Accounting Education's History- A 100-Year Search for Identity", Journal of Accountancy, 163 (5), 302-331.
 25. Molla, A. S. Lee, Y. J. (2012). "How much variation is acceptable in adapting a curriculum?", Journal of Education Research, 6(1): 1-34.
 26. Mezzacappa, D, Holland, H., Willen, L., Colvin, R.L., & Feemster, R. (2008). "Improving Leadership for Learning: Stories from the Field". from http://wallacefoundation.org.
 27. Merino, D. B. (2006). "Financial Scandals: Another Clarion Call for Educational Reform-A Historical Perspective", Issues in Accounting Education, 21 (4), 363- 381.
 28. Saleh, Z. (2008). "Factors That Influence The Development of Governmental Accounting in Malaysia", Journal of Accounting Perspectives, Vol. 1, pp 57-71.
 29. Tufuor Kwarteng, J. Baffour, K, P, Q. (2013). Quality in senior High School Accounting Education in China, University of South Africa, p 1-241.