تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز آباد، فیروزآباد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/iaar.2022.168268

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری اتکا به اعداد و ارقام مندرج در گزارشات مالی می‌باشد. بر همین اساس یکی از حوزه‌های داغ تحقیقات تمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی و نقش آن در تصمیمات سرمایه‌گذاران بوده است. تحقیق حاضر سعی دارد از بعد متفاوتی به‌این موضوع بپردازد و با دخیل کردن نوسانات سود و جریان‌های نقدی در اندازه‌گیری پیامدهای اطلاعاتی کیفیت گزارشگری مالی در قضاوت سرمایه‌گذاران مسیر جدیدی را در این حوزه گشوده و نگاه تازه‌ای به نقش کیفیت گزارشگری مالی نماید. در این راستا برای انجام تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1387 تا 1396 با درنظرگرفتن مجموعه شرایطی، انتخاب و داده‌های موردنظر از بانک‌های اطلاعاتی بورس، ره‌آورد نوین و سامانه کدال جمع‌آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ضریب واکنش سود داشته است و توانسته تصمیم های سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. دیگر یافته‌ها نیز بیانگر آن است که بخش تعهدی نوسانات سود توانسته است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش نوسانات هم‌زمان سود نسبت به جریان‌های نقدی، اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران تقویت شده و محتوی اطلاعاتی سود افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمی کردلر، علی، رحمانی پیچا، نورالله. ) 13۹5 (. "بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در
بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 8، شماره 32 ، صص
36-53
2. ایمانی برندق، ایمان، عبدی، سهراب. ) 13۹5 (. " تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیلگر
محیطهای مختلف اطلاعاتی"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورۀ 23 ، شمارۀ 3، پاییز 13۹5 ، صص
28۹-310
3. بهبهانی نیا، پریسا، ولیزاده، اعظم. ) 13۹6 (. " نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار
تهران، مطالعه سودهای پیشبینیشده" پژوهشهای تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 24 ، تابستان
203- 13۹6 ، صص 217
4. حمیدیان، محسن، حاجیها، زهره، تقیزاده، نفیسه. ) 13۹6 (. ” مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت
137- سرمایهگذاران" فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 11 ، شمارۀ 4، ص 155
5. رضایی، فرزین، صادق نژاد، سامانه. ) 13۹7 (. "بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات
، سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 10
21- شماره 37 ، صص 40
6. رود پشتی، فریدون، ولیپور، هاشم. ) 13۹2 (. "رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و
، جریانهای نقدی "، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال 6، شماره 13 ، بهار 13۹2
55- صص 62
7. رهنمای رودپشتی، فریدون، طالب نیا، قدرت الله، ولیپور، هاشم. ) 138۹ (. " محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات
سود و جریانهای نقدی ". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال دوم زمستان 138۹
شماره 8
8. سلیمانیان، محمد، عسگری، جواد. ) 13۹1 (." هموارسازی سود و اثر آن بر محتوی اطلاعاتی درآمدهای گزارش
شده"، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
۹. شورورزی، محمدرضا، نیکومرام، هاشم. ) 138۹ (. "ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی
، مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 2
110- شماره 7، صص 127
10 . طالب بیدختی، عباس، ودیعی، محمدحسین، کازرونی، اکرم. ) 13۹0 (."تأثیر هموارسازی بر محتوای اطلاعاتی سود"،
167- فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 3، شماره ۹، بهار 13۹0 ، صص 1۹1
11 . نیکومرام، هاشم، تقوی، مهدی، احمدزاد، حمید. ) 13۹3 (. " پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید
بر متغیر ضریب واکنش سود" . دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره 11 / پائیز 13
12. Amahalu,N.,Obi,C.(2020)."Effect Of Financial Statement Quality on Investment Decisions
Of Quoted Deposit Money Banks In Nigeria "International Journal of Management
Studies and Social Science Research, vol, 2, issue 4
13. Bazine, E., & Vural, D. (2011). "Voluntary Disclosure of Financial Targets ,"Empirical
Evidence from Manufacturing Firms Listed on the Stochholm Stosk Exchange during 2001
to 2009", Gothenburg University Publications Electronic Archiv
تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایهگذاران... . 131
14. Bhujel, S. (2020),"Role of Financial Statement in Investment Decision Making Process"
.Journal of Balkumari College, Vol, 9, Issue, 1, June 2020, pp 105-108
15. Brown, S. and Hillegeist, S. A. (2007). How disclosure quality affects the level of information
asymmetry. Review of Accounting Studies, 12(2-3): 443-77..
16. Cheng, C., S., A., Johnston, J., & Li, S. (2014). "Higher ERC or Higher Future ERC from
Income Smoothness? The Role of Information Environment". American Accounting
Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting,
Atlanta, GA, August 2-6, 2014.
17. Core, J., E. (2001). "A review of the empirical disclosure literature: discussion". Journal of
Accounting and Economics, 31(1), pp 441-56.
18. Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). "Accounting information, investor
sentiment and market pricing", Journal of Law, Finance, and Accounting, 2 (2), pp 325-
345.
19. Fuady, R., T. (2017). "THE Effect Of Voluntary Disclosure Upon The Earnings Response
Cofficient" The Accounting Journal of BINANIAGA Vol. 02, No. 01, 2017
20. Goel, A., M., & Thakor, A., V. (2003). "Why do firms smooth earnings?", Journal of
Business, Vol.76 No.1, PP.151-191.
21. Hadi, A., & Mahdi, M., (2006), "The Value-Relevance of Income Levels and
ComponentsReported", International Research Journal of Finance and Economics, Issue
4,PP.133-142.
22. Haw,I.,M.,Hu, B., Lee, J., J., & Wu, H., (2012). "Investor Protection and Price
Informativeness About Future Earnings" , International Evidence. Review of Accounting
Studies, 17 (2), PP 389-419.
23. Jayaraman, S. (2008). "Earnings Volatility, Cash Flow Volatility, and Informed Trading",
Journal of Accounting Research, Vol. 46 No. 4, September, PP. 809-851.
24. Khoufi, N. (2020). "Accounting information quality and investment decisions in the
emerging markets", Frontiers in Management and Business.1.PP16-23.
25. Kwarbai, j., Jayeoba, o. (2016). "Financial Reporting Quality on Investors’ Decisions",
Journal of Economics and Financial Research, Vol. 2, No. 7, pp 140-147
26. Minton, B., Schrand ,C., & Walther, B.(2002). "The Role of Volatility in Forecasting",
Review of Accounting Studies, 7(2-3), PP195-215.
27. Nicos, A., S., Barrese, J., & wang ,P. (2008). "The Impact of Cash Flow Volatility on
systematic Risk", Journal of Insurance Issues, pp.43-71.
28. Sheikh, J., Kahn, M. M., Iqbal, W., & Ahmed, W. S. (2012). "Examination of theoretical and
empirical studies on firm’s performance in relation to its board size: A study of small and
medium size public firms", Journal of Management Research, 4(2), PP 242-54.
29. Tudor,A.(2010). "Income Smoothing and Earnings Informativeness. Available from",
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam, 2010-02-01
30. Yang, J., & Jiang,Y. (2008). "Accounting information quality, free cash flow and
overinvestment: A Chinese study", The Business Review, 11 (1), PP 159-166.