ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز , تبریز ,ایران

10.22034/iaar.2022.168267

چکیده

توسعه­های دانش محور اخیر در اقتصاد کشور و بازارها تاثیر گسترده­ای بر رویه­های حسابداری و اطلاعات­‌مالی و فرآیند گزارشگری مالی توسط شرکت­ها برجای نهاده است. پیچیدگی شرکت­ها یکی از عوامل مهمی است که استفاده‌کنندگان اطلاعات‌مالی با آن مواجه هستند. پیچیدگی می‌تواند استخراج و استفاده از اطلاعات‌مالی مورد نیاز را مختل کند و یا اتخاذ تصمیم را با موانع و ابهاماتی رو به رو سازد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جامع ‌پیچیدگی شرکت­ها به روش کیفی داده‌بنیان است. جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب‌نظر در زمینه پیچیدگی شرکت­ها شامل پژوهشگران، مدیران‌مالی یا تهیه‌کنندگان اطلاعات‌حسابداری، حسابرسان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات ‌حسابداری است. نتایج پژوهش نشان داد که پیچیدگی شرکت‌ها می‌تواند پیامدهایی از قبیل قیمت‌گذاری نادرست سهام، افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی، دستکاری و مدیریت سود، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری، ایجاد تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش اعتماد عمومی داشته باشد. در این مدل عوامل‌علّی و راهبردهای پیچیدگی شرکت­ها ارائه شدند که در بستر عوامل زمینه­ای و شرایط مداخله­گر بیان‌‌شده بوجود می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


 1. ایزدی نیا، ناصر و فدوی، محمد حسن و امینی نیا، میثم. (1393). "بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس". فصلنامه دانش حسابرسی، 54: 78-101.
 2. ثقفی، علی و همکاران. (1384). "گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران". مجله مطالعات حسابداری، شماره 10 و 11(3): 127-159.
 3. جهانشاد،آزیتا، زالی، اعظم.(1394)."تاثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود". نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، (10)33: 55-42.
 4. دانایی فرد، حسن، امامی، مجتبی.(1386). "استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشۀ مدیریت". (1) 2: 332-316.
 5. زنجیردار،محمد،صادقی سیاح، محمد.(1399)."نقش قیمت گذاری نادرست بر مخارج سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود". نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران،(12)47 : 54-37.
 6. سرهنگی،حجت و همکاران. (1393). "بررسی پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 27: 59-78.
 7. صالحی، اله کرم و همکاران. (1396). "بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های ‌مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی". فصلنامه دانش حسابداری مالی،14: 87-116
 8. نوجوان، مهناز و همکاران، (1395)، "بررسی ابعاد گزارشگری xbrl و سطوح پذیرش آن". پژوهش حسابداری، 22: 1-15.
 9. Advisory Committee on Improvements to Financial Reporting, (2008). "Final Report of the Committee on Improvements to Financial Reporting to the United States Securities and Exchange Commission(financial statement complexity)". Washington DC SEC: pp. 1-14.
 10. Alamoudi D, Kumar A,(2017). "Information System Complexity and Business Value". International Journal of Economics & Management Sciences , vol32(1): pp.128-145.
 11. Basuony, M.A.K, Mohamed, E.K.A, Hussain, M, (2016). "Board characteristics, ownership structure and audit report lag in the Middle East". Int. J. Corporate Governance, Vol. 7: pp.180–205.
 12. Bloomfield, R,(2002). "The incomplete revelation hypothesis and financial reporting". Accounting Horizons, 16:pp. 233–243.
 13. Chychyla, R, et al,(2019) "Complexity of financial reporting standards and accounting expertise". 67(1): p. 226-253.
 14. Chen, J, Hong, H, Stein, J, (2001). "Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices". Journal of Financial Economics, 61:pp345–381.
 15. de Souza, J.A.S, et al,(2019). "The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements. An analysis based on readability characteristics". Research in International Business and Finance ,vol 48: pp. 59-74.
 16. Hodder, Leslie, Hopkins, Patrick, wood, David, (2008). "The Effects of Financial Statement and Informational Complexity on Analysts’ ash Flow Forecasts". The Accounting Review, Vol 83(4):pp. 915–956.
 17. Hoitash, R., and U. Hoitash. (2017). "Measuring accounting reporting complexity with XBRL". The Accounting Review (forthcoming).
 18. Hsu, C. H., Lai, S. C, Li, H. C, (2016), "Institutional Ownership and Information Transparency: Role of Technology Intensities and Industries". Asia Pacific Management Review, Vol 21: PP. 26-37.
 19. International Accounting Standards Board, (2008), "Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments". available at: www.ifrs.org
 20. Isidro,H, Raonic,I,(2012), "Firm incentives, institutional complexity and the quality of “harmonized” accounting numbers". The International Journal of Accounting, Vol 47: pp407–436
 21. Lawrence, A, (2013), "Individual investors and financial disclosure". Journal of Accounting & Economics 56, 130–147.
 22. Miller, B, (2010). "The effects of financial statement complexity on small and large investor trading". The Accounting Review, 85(4):pp. 2107–2143.
 23. Mutiso,p, kamau,c, (2013). "Factors influencing complexity in financial Report preparation – Evidence from the banking sector in Kenya". journal of Economics and business Research,19(1):pp 219-230
 24. Strauss, A, Corbin, J,(1998), "Basic of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory" journal of SAGE, Vol2(4):pp.65-79
 25. Wayen, G, dolphin, S, (2016). "Financial statement complexity and voluntary disclosure". Journal of Accounting and Economics, Vol 62, pp 234-26.
 26. Xin, Y, Gu, X. Li, T, (2015). "Industry Competition Structure, Market Power, and Stock Price Crash Risk". China Accounting and Finance Review, vol17(4):1-46