بررسی نقش اثر هاله‌ای در تصمیم‌گیری حسابرسان، با تأکید بر فرایند خودتوضیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران

10.22034/iaar.2022.151102

چکیده

اثر هاله­ای موجب می­شود که افراد به­هنگام ارزیابی و وزن­دهی به اطلاعات، معیارهای خود را تغییر دهند. با استفاده از روش خودتوضیحی کسب دانش، حسابرسانی که تحت تأثیر اثر هاله­ای هستند، می­توانند استدلال­های خود درباره ارزیابی ریسک تحریف­های بااهمیت را که قبلاً تعیین کرده­اند، مشخص و روشن کنند. مسئله اصلی و مشکلی که مطالعه حاضر به­دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل آن می­باشد، افزایش کیفیت تصمیم­گیری و قضاوت­های حسابرسان در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت حسابرسی است. علی­رغم این­که شواهد تجربی اخیر از کاهش اثر هاله­ای از طریق کسب تجربه خبر داده­اند، تاکنون راه­حلی برای کاهش اثر هاله­ای ارائه نشده است. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی نقش اثر هاله­ای در تصمیم­گیری حسابرسان با تأکید بر فرایند خودتوضیحی پرداخته می­شود. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 229 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می­باشد. همچنین به­منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده یوتامی و همکاران (2017) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده­ها، از آمار توصیفی و آزمون t دونمونه­ای استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که حسابرسان تحت تأثیر شرایط اثر هاله­ای، تصمیمات حسابرسی صحیح­تری را به­وسیله خودتوضیحی اتخاذ می­کنند.

کلیدواژه‌ها